Category:WIP

From Ryzom Forge Wiki

Revision as of 09:30, 24 July 2014 by Zorroargh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • DE: in Arbeit
  • EN: work in progress
  • ES: trabajo en curso
  • FR: travaux en cours
  • РУ: незавершенное (перевод Google)

WIP
in Arbeit - work in progress - trabajo en curso - travaux en cours - незавершенное