EN EssaiZo 1

From Ryzom Forge Wiki

Jump to: navigation, search

Obsolete
Obsolet - Obsolete - Obsoleto - Obsolète - устарел

test initial

talum (knowledge in fyros), nirila (réflection in matis), tseu (wisdom in zoraï), sella (sharing in tryker).

page de test/démo